Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2019

airumen
18:42
5772 d9a9
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaverdantforce verdantforce
airumen
18:37
4713 cf0b
Reposted fromzciach zciach viabigevilgrin00 bigevilgrin00
airumen
18:36
Reposted fromshakeme shakeme viamefir mefir
airumen
18:33
Prawdziwa kobieta ma zasady, ambicje i plany, szacunek do swojego ciała, kocha bezgranicznie i nie zawodzi. Ma również granicę wytrzymałości i nawet kochając całą duszą, wybierze rozstanie zamiast bycie na drugim planie, upominania się o czyjąś uwagę czy żebrania o gest.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
airumen
18:33

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viamefir mefir
airumen
18:33
8584 2899
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viamefir mefir
airumen
18:32
0978 bdff
Reposted frompiehus piehus viamefir mefir
airumen
18:32
0235 3923
Reposted frommiststueck miststueck viamikmikmik mikmikmik
airumen
18:32
2934 62f1
Reposted fromretro-girl retro-girl viamikmikmik mikmikmik
airumen
18:32
7327 2ad0
Reposted fromretro-girl retro-girl viamikmikmik mikmikmik
airumen
18:32
1220 524e
Reposted fromnutt nutt viamikmikmik mikmikmik
airumen
18:31
4211 9118
airumen
18:31
4691 81b8
Reposted fromolbaria olbaria viahardbitch hardbitch

October 16 2018

airumen
16:38
Reposted fromFlau Flau viamaddaleinee maddaleinee

September 28 2019

airumen
18:32
0235 3923
Reposted frommiststueck miststueck viamikmikmik mikmikmik
airumen
18:32
2934 62f1
Reposted fromretro-girl retro-girl viamikmikmik mikmikmik
airumen
18:32
7327 2ad0
Reposted fromretro-girl retro-girl viamikmikmik mikmikmik
airumen
18:32
1220 524e
Reposted fromnutt nutt viamikmikmik mikmikmik
airumen
18:31
4211 9118
airumen
18:31
4691 81b8
Reposted fromolbaria olbaria viahardbitch hardbitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl